اضافة فيديو

محتويات الدرس

الاكواد المستخدمة

				
					<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>This is a Video</h1>
    <video poster="images/thumb.png" controls width="500" loop muted> 
      <source src="videos/video.mp4" type="video/mp4" >
      Your browser dosen't suppot this video 
    </video>
  </body>
</html>
				
			

شرح الاكواد

				
					<video poster="images/thumb.png" controls width="500" loop muted> 
  
poster : الصورة المصغرة للفيديو
controls : تحكمات الفيديو
width : عرض الفيديو
muted : كتم صوت الفيديو
				
			
				
					<source src="videos/video.mp4" type="video/mp4" >

source : مصدر الفيديو 
src : مسار الفيديو 
type : نوع الفيديو 

Your browser dosen't suppot this video 
رسالة للمستخدم فى حالة عدم ظهور الفيديو
				
			

تقدر تشوف الدرس